í Osada Jizera Liberec - Zimní tábory
Z I M N Í   T Á B O R   2 0 1 9   -   Y E T I   -   L E D O V É   D O B R O D R U Ž S T V Í


Česká tábornická unie – T.O. Jizera Liberec, p.s.
ve spolupráci s T.O. Severka Liberec, p.s.
Z Á V A Z N Á    P Ř I H L Á Š K A
na zimní tábor na skautské horské základně Desná
na téma YETI - ledové dobrodružství

Informace
o účastníkovi
(o dítěti):

jméno a příjmení účastníka
datum narození
adresa bydliště
PSČ
e-mail
telefon
Kontakt na zákonného zástupce dosažitelného po dobu konání tábora:
jméno a příjmení zákonného zástupce
 
adresa bydliště
(jen pokud se liší od bydliště uvedeného výše)

PSČ
kontaktní e-mail,
na který je možné zaslat další informace

kontaktní telefon
Délka a cena pobytu:
Termín : : 3. - 9. března 2019
Cena : : 2.100,- Kč
případné upřesnění délky a ceny pobytu
Další sdělení:

Nenechávejte pole prázdná, pokud není co uvést, vepište prosím "NE".
Alergie, fóbie: Užívání léků: Dovednosti, zájmy:   Nevolnost v dopravních prostředcích – uveďte v jakých: Následky nemocí, zranění:
Jiné sdělení vedoucímu tábora V případě uvedení nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu, užívání léků, schopnostech či omezeních a dalších specifik účastníka přijímáte odpovědnost za rizika a následky z toho plynoucí a souhlasíte s možným vyloučením účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
Způsob úhrady:
Údaje k platbě obdržíte následně po potvrzení přijetí dítěte na tábor.
Pozor : : Včasné zaplacení považujeme za potvrzení závazného přihlášení. Po naplnění stavu 26-ti dětí si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci, pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.
Nutná zdravotní potvrzení:
Zdravotní potvrzení od lékaře - nutno zajistit předem
(platí 1 rok, lze použít i potvrzení z letního tábora 2018)
Prohlášení o bezinfekčnosti - nutno podepsat v den odjezdu či den před odjezdem
Odkud jste se o našich Jarních prázdninách dozvěděli ?
od přátel
z internetu
seznam.cz
leták, plakát
  z tisku
jinak,
jak ?
Organizační pokyny:
Přijetí závazné přihlášky a registraci vašeho dítěte na letní tábor vám potvrdíme na výše uvedený e-mail zasláním podrobných instrukcí k účasti včetně všech nezbytných dokumentů. Závazné přijetí vašeho dítěte proběhne v okamžiku zaplacení účastnického poplatku.
Po naplnění kapacity tábora si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.
Budete-li žádat zaměstnavatele či odborovou organizaci o příspěvek na pobyt dítěte na táboře, vyžádejte si u hlavního vedoucího potvrzení o přijetí dítěte nebo fakturu. K faktuře nám prosím sdělte identifikační údaje Vašeho zaměstnavatele či organizace, která Vám na pobyt přispěje.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Vyplněním a odesláním závazné přihlášky souhlasím se zpracováním a uchováním zde uvedených osobních údajů pořadatelem zimního tábora ČTU - T.O. Jizera Liberec, p.s., dále jen Osada Jizera, výhradně pro účely přihlášení a evidence účasti dítěte na zimním táboře a pro další volnočasové aktivity Osady Jizera pořádaných pro děti a mládež. Tento souhlas uděluji ke všem osobním údajům obsaženým v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejména pak práva přístupu k informacím, opravu a jejich doplnění).
Prohlašuji, že zde uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky souhlasím s pořizováním fotografií a videí účastníka z průběhu táborových aktivit a jejich zveřejněním na oficiálních webových stránkách a sociálních sítích Osady Jizera či v propagačních materiálech volnočasových aktivit pořádaných Osadou Jizera pro děti a mládež.
Prohlášení:
Beru na vědomí, že letní tábor je výběrový a vyhrazujeme si právo odmítnout kteréhokoliv účastníka bez udání důvodu. Souhlasím s podmínkami táborového řádu, jimž se každý účastník musí podrobit. Nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku za letní tábor.
Kontakt:
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Bc. Veroniku Jirkovou, e-mail: veronika.lamacovaosadajizera.cz, tel.: 605 118 793.
Potvrzení a odeslání:
datum   jméno zákonného zástupce
Odesláním přihlášky závazně přihlašujete dítě na zimní tábor, vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a závazně potvrzujete výše uvedené údaje
 

© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa