L E T N Í    T Á B O R    2 0 1 7    -    D O L N Í    S V Ě T L Á    -    L U Ž I C K É    H O R Y
2013 Dolní Světlá


Česká tábornická unie – T.O. Jizera Liberec, p.s.
Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A
na Letní tábor Osady Jizera – v CHKO Lužické hory 2017
na téma TAJEMSTVÍ PEVNOSTI BOYARD


Základní informace:
jméno a příjmení účastníka
datum narození
adresa bydliště
PSČ
kontaktní e-mail na jednoho z rodičů, na který je možno zasílat případné podrobné informace
Délka a cena pobytu na táboře:
I. turnus
2. – 15. 7. 2017 (14 dní)

3.900,- Kč
3.700,- Kč
        (platba do 31.3.2016)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
  II. turnus
15. – 28. 7. 2017 (14 dní)

3.900,- Kč
3.700,- Kč
        (platba do 31.3.2016)
žádám o slevu pro více dětí z jedné rodiny (100,- Kč pro každé dítě)
případné upřesnění délky a ceny pobytu
Způsob úhrady:
bankovním převodem či složenkou na účet:
číslo účtu obdržíte po potvrzení přijetí dítěte na tábor
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: datum narození
zpráva pro příjemce: jméno dítěte
Úhradu proveďte co nejdříve (do té doby je účastník považován za náhradníka).
Kontakt na zákonného zástupce dosažitelného po dobu konání tábora:
adresa (jen pokud se liší od bydliště uvedeného výše)
telefon – pevná linka
mobilní telefon
Další sdělení:
Dítě je:
neplavec
plavec
Alergie, fóbie: Užívání léků:
  Nevolnost v dopravních prostředcích – uveďte v jakých: Následky nemocí, zranění: Dovednosti, zájmy:
Jiné sdělení vedoucímu tábora
Doplňující informace:
mám zájem o společnou dopravu dětí na/z tábora autobusem
I. turnus
Sraz: v neděli 2.7. v Liberci Na Rybníčku ve 13 hodin
Návrat: do Liberce v sobotu 15.7. okolo 16. hodiny
II. turnus
Sraz: v sobotu 15.7. v Liberci Na Rybníčku ve 13 hodin
Návrat: do Liberce v pátek 28.7. okolo 16. hodiny
  dopravu dítěte zajistím sám/a


předpokládaný příjezd,
datum a čas:
2.7. 13-15 hod.; 15.7. 13-15 hod.

předpokládaný odjezd,
datum a čas:
15.7. 14-16 hod.; 28.7. 14-16 hod.

vzhledem k programu prosíme o dodržení těchto časů
Odkud jste se o našem táboře dozvěděli:
od přátel
z internetu
seznam.cz
leták, plakát
  z tisku
jinak,
jak ?
Organizační pokyny:
Přihlášku zašlete co nejdříve, jinak se vystavujete nebezpečí nepřijetí dítěte na tábor. Účast vám bude potvrzena na výše uvedený e-mail.
Po naplnění kapacity tábora si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte s pořízením fotografického materiálu z průběhu tábora, který může Osada Jizera použít ke své prezentaci na Internetu či v jiných médiích.

Ochrana osobních údajů: Veškeré Vaše soukromé údaje jsou na základě zákona o ochraně osobních údajů uloženy tak, aby nedošlo k jejich zneužití a po době nutné k archivaci těchto údajů (MŠMT, Hygiena) jsou skartovány a zlikvidovány.

Spolu s přihláškou Vám zasíláme formuláře posudku a prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte, které správně vyplněné musíte odevzdat v den odjezdu dítěte na tábor. Bez těchto potvrzení NESMÍ být dítě přijato na tábor. Na základě platnosti zákona č. 274/2003 Sb., který upravuje některá ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, je nařízeno, aby účast dítěte na táboře posoudil praktický lékař, který dítě registruje. Tento posudek má platnost jeden rok. Po skončení tábora Vám bude vrácen a lze ho tedy použít i pro jiné akce.

Budete-li žádat zaměstnavatele či odborovou organizaci o příspěvek na pobyt dítěte na táboře, vyžádejte si u hlavního vedoucího potvrzení o přijetí dítěte nebo fakturu. K faktuře nám prosím sdělte identifikační údaje Vašeho zaměstnavatele či organizace, která Vám na pobyt přispěje.

Přijetí účastníka na tábor Vám potvrdíme zasláním podrobných pokynů k odjezdu a návratu z tábora a kontaktních údajů na tábor.
Souhlas:
Beru na vědomí, že letní tábor je výběrový a souhlasím s podmínkami táborového řádu, jímž se každý účastník musí podrobit. Nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení uhrazeného poplatku za tábor.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na koordinátora přihlašování a vedoucího 2. turnusu tábora, PhDr. Jana Zemánka, MSc., mobil: 702 008 588
e-mail: jan.zemanekosadajizera.cz
Potvrzení a odeslání:
datum   jméno zákonného zástupce
Odesláním přihlášky závazně přihlašujete dítě na tábor, vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a závazně potvrzujete výše uvedené údaje
 

© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa