í Osada Jizera Liberec - Zimní tábory
Z I M N Í   T Á B O R   2 0 2 4   -   S T A R   W A R S   -   R E B E L S K Á   Z Á K L A D N A
Česká tábornická unie – T.O. Osada Jizera Liberec, p.s.
Z Á V A Z N Á    P Ř I H L Á Š K A
na zimní tábor na základně BUK v Krásné Lípě
na téma STAR WARS - Rebelská základna

Informace
o účastníkovi
(o dítěti):

jméno a příjmení účastníka adresa bydliště - ulice a číslo

město
datum narození PSČ
kontaktní údaje jednoho z rodičů pro zasílání podrobných informací
e-mail
telefon
Délka a cena pobytu na táboře:
termín : : 25. února - 2. března 2024 (7 dní)
        cena : : 3.500 Kč
případné upřesnění délky pobytu
účastník pojede na tábor jako instruktor
Způsob úhrady:
Bankovním převodem či složenkou na náš bankovní účet (podrobnosti k platbě obdržíte po zaregistrování účastníka tábora).
Úhradu proveďte důsledně dle pokynů Aleše Jirky !

Přispívá-li vám zaměstnavatel či odborová organizace na pobyt dítěte na táboře, sdělte nám, jaké doklady bude zaměstnavatel požadovat, případně fakturační údaje pro vystavení faktury.
žádám o vystavení faktury
       (v tom případě vyplňte níže požadované údaje)
fakturační údaje, zejména název firmy, adresa, IČO, DIČ, jméno rodiče - zaměstnance (údaje zjistíte u zaměstnavatele)
Další sdělení:

Nenechávejte pole prázdná, pokud není co uvést, vepište prosím "NE".
dítě je
neplavec
plavec
alergie, fóbie užívání léků
  nevolnost v dopravních prostředcích – uveďte v jakých následky nemocí, zranění dovednosti, zájmy
dítě je schopno dodržovat základní hygienické návyky
        (v případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat)

jiné sdělení vedoucímu tábora V případě uvedení nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu, užívání léků, schopnostech či omezeních a dalších specifik účastníka přijímáte odpovědnost za rizika a následky z toho plynoucí a souhlasíte s možným vyloučením účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
Kontakt na zástupce dosažitelné po dobu konání tábora:
(vyplňte alespoň jednoho)
1. zástupce - jméno a příjmení
vztah k účastníkovi

telefon
2. zástupce - jméno a příjmení
vztah k účastníkovi

telefon
Doprava:
Doprava společná z Liberce, účastníci obdrží pokyny následně.
Případné upřesnění k dopravě:
Organizační pokyny:
Přijetí závazné přihlášky a registraci vašeho dítěte na zimní tábor vám potvrdíme na výše uvedený e-mail zasláním podrobných instrukcí k účasti včetně všech nezbytných dokumentů. Závazné přijetí vašeho dítěte proběhne v okamžiku zaplacení účastnického poplatku.
Po naplnění kapacity tábora si vyhrazujeme právo odmítnout další zájemce. Ti mohou zůstat jako náhradníci pro případ odřeknutí účasti dříve přihlášeného.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen "GDPR") beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů provozovatelem zimního tábora ČTU – T.O. Osada Jizera Liberec, p. s., IČO: 70693617 dále jen Osada Jizera, výhradně pro účely přihlášení a evidence účasti dítěte na zimním táboře a pro další volnočasové aktivity Osady Jizera pořádaných pro děti a mládež. Dále souhlasím s pořizováním fotografií a videí účastníka z průběhu táborových aktivit a jejich zveřejněním na oficiálních webových stránkách a sociálních sítích Osady Jizera či v propagačních materiálech volnočasových aktivit pořádaných Osadou Jizera pro děti a mládež. Tento souhlas uděluji ke všem osobním údajům obsaženým v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle výše uvedených právních předpisů, zejména pak práva k odvolání uděleného souhlasu, přístupu, opravě, doplnění mnou sdělených osobních údajů.
souhlasím se zpracováním osobních údajů
Prohlášení:
Prohlašuji, že zde uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Beru na vědomí, že zimní tábor je výběrový a vyhrazujeme si právo odmítnout kteréhokoliv účastníka bez udání důvodu. Souhlasím s podmínkami táborového řádu, jimž se každý účastník musí podrobit. Nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení účastníka z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku za zimní tábor.
Potvrzení a odeslání:

datum
  jméno a příjmení
zákonného zástupce
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na koordinátora přihlašování Aleše Jirku,
telefon: 776 622 875
e-mail: ales.jirkaosadajizera.cz

Odesláním přihlášky přihlašujete dítě na tábor, vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a závazně potvrzujete výše uvedené údaje
 

© Osada Jizera 2001 designed by Kýsa